CHẠY
NÂNG ĐÙI CAO VÀ DI CHUYỂN NÀO
Di chuyển bằng cách nâng cao đầu gối nhé
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.