BAY
HÃY TƯỞNG TƯỢNG HAI CÁNH TAY BẠN NHƯ ĐÔI CÁNH VÀ BAY LÊN BẦU TRỜI NHÉ!
Hãy đập tay như cánh chim
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.