BẮT TRỨNG
HÃY NÂNG NHỮNG QUẢ TRỨNG RƠI XUỐNG LÊN CAO VÀ CHÚNG SẼ NỞ THÀNH GÀ CON ĐẤY! NÂNG NHIỀU SẼ CÒN ĐỔI MÀU NỮA!
Trả lại Trứng bằng cách dang hai tay ra
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.